O nas

Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej
 • opracowywanie projektów, planów finansowania budowy, modernizacji., remontów, utrzymania, ochrony dróg i obiektów mostowych
 • pełnienie funkcji inwestora
 • utrzymanie obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogami
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 • koordynacja robót w pasie drogowym w szczególności: wydawanie opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego, oraz wydawanie opinii w sprawie wycinki drzew w pasie dróg powiatowych,
 • wydawanie opinii o lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach
 • prowadzenia ewidencji dróg i mostów oraz. gromadzenie danych o sieci drogowej,
 • prowadzenie okresowej kontroli dróg i obiektów mostowych
 • prowadzenie zimowego utrzymania dróg i obiektów mostowych
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót związanych z utrzymaniem dróg i prac zabezpieczających
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
 • utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w Zarządzie organu zarządzającego drogą
 • wykonywanie zadań, w zakresie obronności kraju.