Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary - Łętkowice droga nr.1260K dz. ewid. 350, 362 w miejscowości Obrażejowice w km 13 + 897 – 16 + 017 tj. 2,120 km

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1285K

W tym miesiącu rozpoczęła się odbudowa drogi powiatowej Bejsce – Filipowice Nr 1285K w miejscowości Rachwałowice i w miejscowości Filipowice w km 0+200 – 1+085 oraz w km 2+520 – 3+380, tj. 1,745 km.
Na wyżej wymienionym ciągu drogowym przewidziano do wykonania wyrównanie podbudowy masą mineralno – asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno – bitumicznej, zebranie nadmiaru mas ziemnych z poboczy oraz ich utwardzenie materiałem kamiennym i skropienie emulsją.

Strony