Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu: Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych powiatu proszowickiego w 2015 z podziałem na 2 zadania -- zamówienie uzupełniające do umowy nr 1/ I /2015 z dnia 08.04.2015r Numer ogłoszenia: 155228 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dmc przekraczającej 20 t.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że od dnia 9 kwietnia 2015 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1266K

Gnatowice – Koniusza – Igołomia na odcinku Posądza – Igołomia w gm. Koniusza; w związku z wprowadzeniem zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dmc przekraczającej 20 t

z wyłączeniem transportu warzyw.   Kliknij tutaj MAPA

Most w miejscowości Makocice

W dniu 2 marca 2015 roku doszło do groźnego zdarzenia. W miejscowości Makocice kierowca ciężarowego mana z przyczepą jadąc w kierunku Proszowic spadł z mostu do koryta rzeki niszcząc całkowicie barierę od dolnej wody na moście. Akcja usuwania uszkodzonego samochodu i przyczepy z miejsca wypadku przy użyciu specjalistycznego sprzętu zakończyła się ok. godz. 23. Samochód zniszczył całkowicie bariery.
Następnego dnia przystąpiono do prac związanych z wykonaniem nowych barier.
Prace związane z montażem nowych barier zakończono w dniu 4 marca 2015 roku.

Odbudowa drogi powiatowej Książnice – Łapszów – Rachwałowice - Przemyków

Odbudowa drogi powiatowej Książnice – Łapszów – Rachwałowice - Przemyków nr 1275K
w miejscowości Rachwałowice i w miejscowości Przemyków w km 6+963 – 8+005

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – odc. 7+413 – 8+005
  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA gr. 4 cm

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.

 

Odbudowa drogi powiatowej Biórków Mały - Bugaj

Odbudowa drogi powiatowej Biórków Mały - Bugaj nr 1265K
w miejscowości Polekarcice w km 2+420 – 4+300

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 6 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA śr. 3 cm

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.
 

Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice

Odbudowa drogi powiatowej Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice nr 1260K
w miejscowości Obrażejowice w km 13+897 – 16+017

Na odcinku trasy przyjęto następującą konstrukcję drogi:

  • warstwa ścieralna z MMA gr. 5 cm
  • warstwa wyrównawcza z MMA

Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadków poprzecznych do rowu przydrożnego.
 

Strony