Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat- pełny wymiar czasu pracy

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach
z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
Specjalista ds. zamówień publicznych
1 etat- pełny wymiar czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe o profilu budowlanym,
c) staż pracy, co najmniej rok,

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach z/s Jakubowice 75, 32-100 Proszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat- pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
b) wykształcenie wyższe o profilu budownictwo drogowe,
c) staż pracy, co najmniej rok,
d) znajomość aspektów ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
2 . Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera,
b) prawo jazdy kat. B,

Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego

Tytuł projektu: Przebudowa odcinków dróg powiatowych powiatu proszowickiego nr 1251K Ibramowice – Niezwojowice i nr 1265K Biórków Mały – Biórków Wielki
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,
Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego,
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej,
Schemat C: Drogi powiatowe,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strony