Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Informacje, kogo dotyczy procedura:

 Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego KATEGORII I tylko po drogach powiatowych powiatu proszowickiego.

 Pojazdy nienormatywne zaliczane do KATEGORII I – to pojazdy:

  • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
  • o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Przewidujący przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przed planowanym przejazdem składa wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym przejazdem. (

Do wniosku należy załączyć:

 Miejsce składania dokumentów:

 Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego należy złożyć bezpośrednio do Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach:

 Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice

Jakubowice 75, 32-100 Proszowice,

tel. (012) 386-20-13

adres e-mail: zdp.proszowice@poczta.internetdsl.pl 

 Opłaty:

  • Opłata skarbowa: Wnioski i zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej
  • Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie

w  I kategorii.

  • dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca: 50,00 PLN;
  • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy: 100,00 PLN;
  • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN;

Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych Proszowice

Bank Spółdzielczy Proszowice
96 8597 0001 0010 0006 3311 0001

 

 Rozpoznanie wniosku:

 Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 Treść i forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 764).

- Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego (WZÓR)

 Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
(art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).

 

Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania

Podstawa prawna:

- art. 2, ust. 35a, art. 64, art. 64a, art. 64e, art. 64f, art. 64g, art. 64h, art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (Dz. U. z 2012r., poz. 764);

 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 201r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 629);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366);

 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami)