Klauzula Informacyjna

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych została wybrana pani Justyna Starek, zam. Proszowice.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W/w osoba spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą z zakresu tematu oraz dobra znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Ogłoszenie o pracę - Specjalista ds. zamówień publicznych 1 etat-pełny wymiar czasu pracy

Specjalista ds. zamówień publicznych
1 etat-pełny wymiar czasu pracy
 
1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
b) wykształcenie wyższe,
c) staż pracy, co najmniej rok,
d) znajomość aspektów ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
2 . Wymagania dodatkowe:

Wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.
Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 12 lipca 2016 r.

Modyfikacja SIWZ: Przebudowa drogi powiatowej nr.1235K Skrzeszowice – Wrocimowice- Racławice na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 775 wm. Niegardów do skrzyżowania z drogą gminną na dz. 264/1 - Etap 1

Projekt pod nazwą: ,,Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont chodników, jezdni dróg powiatowych miasta Proszowice nr dr 1289K, 1287K, 1288K, 1292K”

Numer Projektu: MRPO.04.01.03-12-027/16

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej

Schemat C Drogi powiatowe

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Strony